polish flag union-jack
Regulamin – Tłumacz Przysięgły UK/ Sworn Translator UK

Szczegółowe zasady współpracy wyrażone są w poniższym regulaminie. Korzystanie z usług tłumacza jest równoważne z zaakceptowaniem poniższych warunków przez osobę składającą zamówienie.
1.Ceny podane w cenniku mogą różnić się od cen faktycznych, ze względu na rozbieżności w dokumentach, sposób wypełniania, czytelność dokumentu. Są to ceny orientacyjne, dlatego każdy dokument wyceniany jest indywidualnie po zapoznaniu się z nim przez tłumacza.
2. Zamówienie realizowane jest na podstawie wysłanego formularza zamówienia wysłanego drogą emailową lub emaila zawierającego wszystkie potrzebne informacje.

3. Osoba zamawiająca odpowiedzialna jest za właściwe podanie danych na zamówieniu, w tym własciwe podanie adresu zwrotnego / adresu emailowego w celu dostarczenia dokumentu. Tłumacz nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu podania błędnych informacji przez osobę zamawiajacą.

4.  Osoba zamawiająca oświadcza, że jest osobą upoważnioną do posiadania, zlecenia tłumczenia, dostarczenia i odbioru dokumentu/dokumentów, które mają być przedmiotem tłumaczenia oraz, że osoba ta upewniła się, że ma odpowiednie prawa do rozporządzania takimi dokumentami, w tym ich kopiowania, skanowania i wysłania drogą emailową oraz jest upoważniona do złożenia zamówienia i składa je dobrowolnie, tym samym przejmując na siebie odpowiedzialności płynące z jego złożenia.W przypadku zlecenia tłumaczenia dokumentów osób trzecich, osoba zamawiająca jest odpowiedzialna za uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń, tak aby osoba zamawiajaca była upoważniona do działania w imieniu tych osób trzecich, jednocześnie przejmuje na siebie wszystkie odpowiedzialności  z tego działania wynikające, nawet jeżeli płatność za tłumaczenie została dokonana przez osoby trzecie. Dodatkowo osoba zamawiająca upewnia tłumacza, że dokument dostarczony do tłumaczenia jest dokumentem oryginalnym, w żaden sposób nie zmienionym w swojej treści przez osoby do tego nieupoważnione, a tłumacz nie ponosi, żadnej odpowiedzialność w tym wględzie, gdyż działa w dobrej wierze.

5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu pokazania się należności lub wysłania dowodu wpłaty oraz nadesłania dokumentów. W przypadku opóźnień z pokazaniem się należności, termin liczony jest od momentu otrzymania skanu dowodu wpłaty i dokumentu do tłumaczenia. Jest to faktyczny termin wykonania tłumaczenia, nie obejmuje on wysyłki i czasu dostarczenia przez pocztą.
6. Tłumacz może nie przyjąć zlecenia do realizacji bez podania przyczyny.
7. Nazwy własne na tłumaczeniu podawane są w brzmieniu oryginalnym. Dotyczy to także nazwisk nie posiadających polskich znaków na dokumencie.
8. Wykonywane tłumaczenia są tłumaczeniami przysięgłymi, z pieczęciami tłumacza przysięgłego.

9. Osoba zamawiajaca powinna upewnić się w instytucji, która wymaga tłumaczenia co do tego czy tłumaczenie powinno być wykonane z oryginału czy z kopii. Uznanie tłumaczenia pozostaje w gestii instytucji w której jest ono przedstawiane. Tłumacz nie jest odpowiedzialny, jeżeli tłumaczenie nie zostało uznane, gdyż jest to niezależne od tłumacza. Fakt taki nie uprawnia osobę zamawiającą do zwrotu należności za tłumaczenie.

10. Jeżeli dokumenty wysyłane są pocztą, tłumacz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zagubienia dokumantów przez pocztę, ani jakiejkowiek odpowiedzialności skutkującej z takiego zagubienia.
11. Korekta tłumaczenia, tj. błędy literowe, na wskutego pominęcia, zostanie wysłana bezpłatnie na adres nadawcy w ciągu tygodnia od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie takie powinno być dokonane nie później niż tydzień od momentu otrzymania.
12. Jeżeli wiadamość o nie otrzymaniu tłumaczenia lub zgłoszenie o jego korektę nie zostanią wysłane w ciągu 3 tygodni od momentu złożenia zamówienia, to uważa się, że tłumaczenie zostało dostarczone i nie wymaga korekty.
13. Odpowiedzialność finansowa tłumacza jest ograniczona jedynie do kwoty jaką tłumacz otrzymał za wykonanie tłumaczenia. Tłumacz przyjmując tłumaczenie do wykonania stara się wykonać tłumaczenie jak najlepiej umie. Tłumacz nie jest odpowiedzialny za jakiekowiek inne kwestie niż te związane z wiernością przekładu.
14. Termin każdego zlecenia ustalany jest indywidualnie.
15. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie tłumaczenia przez pocztę. W takim przypadku istnieje możliwosć ponownego wysłania kopii tłumaczenia.
16. Tłumaczenia wykonywane są z nadesłanych skanów dokumentów i taka informacja jest podana na tłumaczeniu.
17. Dodatkowe kopie tłumaczenia mogą być wystawione odpłatnie, lecz nie później niż w ciągu roku od przyjęcia zlecenia do realizacji.
18. W przypadku rezygancji z tłumaczenia przez osobę zamawiajacą po dokonaniu płatności, kwota zapłacona zostanie zwrócona po odliczenieniu procentowej kwoty za już wykonanł część tłumaczenia. Tłumacz ma prawo rezygnacji z tłumaczenia po dokonaniu płatności, w takim przypadku dokonana jest refundacja kwoty.

19. Minimalny koszt zamowienia wynosi 10 funtow.
20. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne lub zostaną one roztrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby tłumacza.

Strona główna tłumacz przysięgły.

WhatsApp chat